جدول کلمات عمومی شماره 199

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 23 نفر
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:00
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:09:47
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:18
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:52
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:22:10
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:27:43
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:29:10
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 04:36:30
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 461.05:40:07
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 1205.23:40:02
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)