جدول کلمات عمومی شماره 230

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 31 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:06:55
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:03
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:09:46
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:11:57
 • 139259 ارمین فضلی
  زمان حل: 00:13:28
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:14:51
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:15:35
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:02
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:16:11
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:20:15
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)