جدول کلمات عمومی شماره 241

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:19
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:43
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:10
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:10
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:27:12
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:32:10
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 6.04:55:01
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 24.05:39:17
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 26.08:02:22
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 245.15:50:36
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)