جدول کلمات عمومی شماره 29

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 81 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:40
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:24
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:08:34
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:08:50
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:08:55
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:09:05
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:18
 • 112468 سید محمد گشتی
  زمان حل: 00:09:20
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:09:22
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:09:23
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)