جدول کلمات عمومی شماره 28

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 88 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:36
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:09
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:08:50
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:09:17
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:31
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:10:04
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:26
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:10:26
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:10:29
 • 138360 محمدصدیقان
  زمان حل: 00:10:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)