جدول کلمات عمومی شماره 28

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 71 نفر
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:00:00
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:00
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:00:00
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:36
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:26
 • 112468 سید محمد گشتی
  زمان حل: 00:11:03
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:11:44
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:12:35
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:12:42
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)