جدول کلمات عمومی شماره 32

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 78 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:23
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:20
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:14:22
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:14:27
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:15:53
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:15:59
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:16:00
 • 129697 ftm
  زمان حل: 00:18:33
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:18:51
 • 135526 شاهرخ
  زمان حل: 00:19:11
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)