جدول کلمات عمومی شماره 36

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 63 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:51
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:51
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:16:16
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:54
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:05
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:20:38
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:21:24
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:22:45
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:24:00
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:24:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)