جدول کلمات عمومی شماره 36

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 81 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:51
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:51
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:16
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:22
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:14:33
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:16:16
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:19:24
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:54
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:05
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:20:38
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)