جدول کلمات عمومی شماره 38

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 72 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:18
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:48
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:08
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:14:38
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:59
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:18
 • 204941 ساعد
  زمان حل: 00:16:03
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:16:18
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:16:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)