جدول کلمات عمومی شماره 38

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 50 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:08
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:14:38
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:59
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:16:50
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:18:24
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:20:31
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:20:32
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:21:52
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:30:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)