جدول کلمات عمومی شماره 38

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 66 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:08
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:14:38
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:59
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:16:50
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:16:59
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:18:24
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:20:31
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:20:32
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:21:52
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)