برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 39

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 95 نفر


 • شکسته
  0:6:39
 • مبین رضائی
  0:7:5
 • محمد عرفانی
  0:8:4
 • فاطمه خسروی
  0:8:38
 • فراز فرزین
  0:9:5
 • بهروز قدیمی
  0:9:6
 • FZ
  0:9:17
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:9:27
 • وحید غلامی
  0:9:39
 • علی رمضانی بدلبو
  0:9:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- پرنده ای شبیه گنجشك
1- با مناعت ، دارای شرف و آبرو
2- شب زنده داری
2- از استانهای هند
2- كمربند فرضی زمین
3- برد معروف
3- همسر حضرت ابراهیم
3- عبادت كننده
4- شغل
4- بالا رفتن آب دریا
4- سازمان خواربار …
4- ب…
5- خودرو…
5- نام …
5- انس و…
6- م…
6- نقاش …
6- مركز…
7- س…
7- از سبزی های معطر…
7- بعضی ها از چ…
8- چا…
8- دوش…
8- باقل…
9- اگر دو تا شوند با…
9- سپیدی و…
9- ن…
10- مخف…
10- صفت…
10- مه در …
11- روند…
11- درست یا منا…
11- بار…
12-
12- سازما…
12- ضمی…
12- می گیرند ت…
13- منصوب ب…
13- پادشا…
13- خرج…
14- دلتنگی …
14- نام تجارتی دربا…
14- طایفه ای از…
15- مبهوت…
15- عاقبت …
عمودی
1- گیاهی طبی كه معمولا بصورت خود رو و در میان كشتزارهای گندم و ذرت یافت می شود و درایران در دامنه كوههای البرز ،چالوس ، مازندران و در مسیر قله چین كلاغ به حد زیادی می روید
1- برگه اعمال محصل
2- از صفات خدا
2- آتش
2- دیكته
3- میوه جالیزی
3- ترانه و آهنگ
3- جمع موج
4- قسمتی از پا
4- اثر تربیتی روسو
4- پیچ…
4- زرد …
5- سمت…
5- ترفیع درجه نظامیان و…
5- دوم ش…
6- پسون…
6- كیسه …
6- اشك…
7- یك روش پخت برنج در آشپزی ایران…
7- انگل ب…
7- زی…
8- فر…
8- تیره…
8- دریغ…
9- در آ…
9- كشوری در …
9- گل …
10- بعضی خوابش…
10- ن…
10- نوعی اجا…
11- علامت مفع…
11- شه…
11- بار…
12- توانا…
12- د…
12- خا…
12- مخفف…
13- وقار …
13- نوعی…
13- از پسر…
14- وقت چیز…
14- زنجب…
14- پولی كه هنگام…
15- كاغذی كه حكم دادگا…
15- رسول خدا (ص) فرمودند : رمضان ماهی است كه ابتدایش ر…