جدول کلمات عمومی شماره 39

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 92 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:39
 • 265759 مبین رضائی
  زمان حل: 00:07:05
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:04
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:38
 • 275164 فراز فرزین
  زمان حل: 00:09:05
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:09:06
 • 239464 FZ
  زمان حل: 00:09:17
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:27
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:09:39
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)