جدول کلمات عمومی شماره 52

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 72 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:19
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:21
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:11:27
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:50
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:07
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:14:28
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:29
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:14:30
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:40
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:16:03
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)