جدول کلمات عمومی شماره 52

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 60 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:21
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:11:27
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:50
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:14:28
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:15:40
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:16:03
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:17:30
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:18:00
 • 141984 emel
  زمان حل: 00:19:28
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)