برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 526

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 70 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:7:58
 • مبین رضائی
  0:9:14
 • بهروز قدیمی
  0:9:45
 • فاطمه خسروی
  0:9:46
 • آخر صف
  0:9:55
 • بهروز
  0:9:56
 • رضا مارینی
  0:10:49
 • yari
  0:12:3
 • s
  0:12:50
 • bhr
  0:12:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- نامی اشرافی در هندوستان
1- پرنده کوچکی شبیه گنجشک
2- از واحدهای وزن
2- موسیقی کودکان
2- لابیرنت
3- بندری در فرانسه
3- مراسم برقراری صلح میان دو نفر
3- نفس سوزناک
4- دختر لک
4- مخفف هم او
4- از پوشاک …
4- برادر…
5- دانش…
5- دایی…
5- توهی…
6- د…
6- شهر خر…
6- کم…
7- م…
7- اصطلاحی…
7- ضربه سر…
7- نوعی پیشو…
8- از قطعا…
8- از روز…
9- ضمیر سو…
9- انبا…
9- پافشاری…
9- مسابقا…
10- فر…
10- پخش…
10- شهری در اس…
11- نا…
11- گرفت…
11- زنب…
12- ف…
12- بهره…
12- م…
12- درو…
13- د…
13- خانه…
13- جو…
14- باد…
14- پاره…
14- حیوان …
15- پردا…
15- آنچه از خور…
عمودی
1- مادر کورو ش کبیر
1- از گیاهان دارویی
2- شخصیت و ذات
2- واحد پولی در اروپا
2- فرزند عزیز و محبوب
3- خو گرفتن
3- دسری با آردبرنج
3- توشه سفر
3- بله روسی
4- خاک سفالگری
4- تحلیل غ…
4- سخت …
4- رنگ…
5- آ…
5- هواپیم…
5- از شاه…
6- کارگ…
6- پایان ب…
6- بی …
7- شهر ب…
7- کشیدنی…
7- ی…
8- اصطلاحی د…
8- مرتبط ساختن قطعات فیل…
9- میو…
9- پی…
9- از القا…
10- هدا…
10- بدگو…
10- فکر…
11- فصل…
11- سر…
11- دیوا…
12- قسمت…
12- از دن…
12- مذاکره …
12- ی…
13- م…
13- میوه ری…
13- ذرت بو …
13- فرشته عد…
14- چشمک …
14- تر…
14- الکترود متص…
15- پارک و تفری…
15- از جمله ییلا قهای خوش آب…