جدول کلمات عمومی شماره 652

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 46 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:08
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:13
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:10:56
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:20
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:16:10
 • 141248 h.z
  زمان حل: 00:16:22
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:18:56
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:20:07
 • 133411 کورش خدنگ
  زمان حل: 00:25:20
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:39:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)