جدول کلمات عمومی شماره 68

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 54 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:26
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:10:22
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:06
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:12
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:14:12
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:15:41
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:19:08
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:19:33
 • 141374 م ذ
  زمان حل: 00:19:57
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:23:06
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)