جدول کلمات عمومی شماره 828

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 148 نفر
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:19
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:10:33
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:12:20
 • 139444 فرهود فتحی توانی
  زمان حل: 00:12:44
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:13:21
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:13:21
 • 141984 emel
  زمان حل: 00:14:18
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:14:42
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:15:08
 • 140995 poorya farhangi
  زمان حل: 00:15:09
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)