جدول کلمات گردشگری شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:11:19
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:11:46
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:58
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:36
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:17:55
 • 206044 H
  زمان حل: 00:19:24
 • 142156 کاوه کاری
  زمان حل: 00:20:14
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:21:06
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:27:16
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:30:17
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)