جدول کلمات گردشگری شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:58
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:36
 • 142156 کاوه کاری
  زمان حل: 00:20:14
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:27:16
 • 139478 کامل دل زنده نژاد
  زمان حل: 01:24:51
 • 132511 رضا بیات
  زمان حل: 02:28:33
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 16:09:23
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 10.17:24:42
 • 85328 باران
  زمان حل: 77.02:25:28
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 86.09:15:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)