جدول کلمات گردشگری شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 35 نفر
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:06:01
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:06:57
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:36
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:11:19
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:11:46
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:58
 • 265759 مبین رضائی
  زمان حل: 00:13:06
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:14:08
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:36
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:17:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)