جدول کلمات گردشگری شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:27:16
 • 139478 کامل دل زنده نژاد
  زمان حل: 01:24:51
 • 132511 رضا بیات
  زمان حل: 02:28:33
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 16:09:23
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 10.17:24:42
 • 85328 باران
  زمان حل: 77.02:25:28
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 86.09:15:57
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 89.21:45:46
 • 82978 مهری
  زمان حل: 98.23:27:48
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 99.00:42:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)