جدول کلمات گردشگری شماره 2

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:45
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:55
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:24
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:03
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:23:26
 • 142156 کاوه کاری
  زمان حل: 00:23:32
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:23:53
 • 206044 H
  زمان حل: 00:31:27
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:34:01
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:43:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)