جدول کلمات گردشگری شماره 2

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:55
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:24
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:23:26
 • 142156 کاوه کاری
  زمان حل: 00:23:32
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:23:53
 • 139478 کامل دل زنده نژاد
  زمان حل: 00:43:14
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 02:23:33
 • 139384 عليرضا
  زمان حل: 05:49:58
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 1.14:20:34
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 84.23:29:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)