جدول کلمات گردشگری شماره 135

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 13 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:20
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:19:00
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:05
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:21:12
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:23:27
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:24:57
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:26:22
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:42
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:26:51
 • 139478 کامل دل زنده نژاد
  زمان حل: 00:36:17
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)