جدول کلمات گردشگری شماره 147

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:12:07
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:53
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:16:34
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:19
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:18:43
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:20:12
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:20:35
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:23:25
 • 138547 مریم شرعی
  زمان حل: 00:23:34
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:23:52
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)