جدول کلمات گردشگری شماره 147

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:11
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:12:07
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:53
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:15:38
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:15:51
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:16:34
 • 206044 H
  زمان حل: 00:17:04
 • 276497 بدرالسادات قاسم زاده
  زمان حل: 00:17:10
 • 289331 عرب
  زمان حل: 00:17:55
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:19
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)