جدول کلمات گردشگری شماره 165

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 37 نفر
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:07:38
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:36
 • 273610 حسام شفیع پور
  زمان حل: 00:11:54
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:15:44
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:15:47
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:10
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:18:01
 • 276497 بدرالسادات قاسم زاده
  زمان حل: 00:18:02
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:47
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:19:32
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ر...
  پن...
  نا...
  زه...
  مغ...
عمودی
  ت...
  ب...
  را...
  دش...