جدول کلمات گردشگری شماره 18

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 21 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:55
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:17:37
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:43
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:19:40
 • 228207 asa
  زمان حل: 00:21:26
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:57
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:24:14
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:30:04
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:30:32
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:30:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)