جدول کلمات گردشگری شماره 18

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:30:51
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:31:42
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:38:12
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:47:53
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:16:06
 • 85328 باران
  زمان حل: 01:33:21
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 1.00:13:16
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 1.09:03:26
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 1.16:06:29
 • 82978 مهری
  زمان حل: 13.08:55:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)