جدول کلمات گردشگری شماره 18

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 10 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:30:51
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:31:42
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:47:53
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:16:06
 • 85328 باران
  زمان حل: 01:33:21
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 1.00:13:16
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 1.09:03:26
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 1.16:06:29
 • 82978 مهری
  زمان حل: 13.08:55:56
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 27.07:34:50
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)