جدول کلمات گردشگری شماره 189

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:12:03
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:56
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:17:02
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:42
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:21:31
 • 169035 505
  زمان حل: 00:22:32
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:30:42
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:31:18
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:36:45
 • 206044 H
  زمان حل: 00:41:07
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)