جدول کلمات گردشگری شماره 189

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 5 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:56
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:36:45
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:44:13
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:53:51
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 1.22:18:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)