جدول کلمات گردشگری شماره 193

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:09:03
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:19
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:29
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:29
 • 276497 بدرالسادات قاسم زاده
  زمان حل: 00:18:07
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:35
 • 273610 حسام شفیع پور
  زمان حل: 00:19:27
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:20:01
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:20:28
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:21:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  کش...
  خب...
  ام...
  و...