جدول کلمات گردشگری شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:02
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:21
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:18:45
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:15
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:26:00
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:28:05
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:29:47
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:31:41
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:32:52
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:34:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)