جدول کلمات گردشگری شماره 21

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:10:08
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:39
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:32
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:52
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:09
 • 238659 kian
  زمان حل: 00:17:09
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:20:55
 • 206044 H
  زمان حل: 00:21:37
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:29:48
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:30:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)