جدول کلمات گردشگری شماره 206

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 10 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:50
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:00
 • 167975 k
  زمان حل: 00:19:54
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:21:36
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:24:45
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:24:45
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:26:27
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:26:33
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 01:05:05
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 01:21:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)