جدول کلمات گردشگری شماره 219

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:08
 • 169035 505
  زمان حل: 00:14:32
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:49
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:43
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:43:41
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 01:30:50
 • 127929 قاسم پورخلیلی
  زمان حل: 3.15:59:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)