جدول کلمات گردشگری شماره 218

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:55
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:04
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:23:11
 • 169035 505
  زمان حل: 00:23:50
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:45:36
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 01:28:28
 • 127929 قاسم پورخلیلی
  زمان حل: 14:09:19
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)