جدول کلمات گردشگری شماره 252

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:49
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:11:13
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:20:29
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:22:17
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:27
 • 193400 dddd
  زمان حل: 00:35:46
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:46:40
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:52:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)