جدول کلمات گردشگری شماره 253

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:39
 • 193374 فرخ
  زمان حل: 00:12:57
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:51
 • 203796 رها
  زمان حل: 00:22:14
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:24:42
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:54:38
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 01:00:02
 • 203827 محمدکرمیار
  زمان حل: 1.00:43:49
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)