جدول کلمات گردشگری شماره 28

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:24
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:22
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:20:07
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:21:06
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:25:37
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:28:57
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:30:11
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:33:50
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:41:45
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:41:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
عمودی
  دش...