جدول کلمات گردشگری شماره 27

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:56
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:32
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:24:49
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:31:23
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:31:33
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:32:50
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:33:26
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:35:33
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:36:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)