جدول کلمات گردشگری شماره 284

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:44
 • 206306 yari
  زمان حل: 00:14:52
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:20:05
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:51
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:27:36
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:29:17
 • 206044 H
  زمان حل: 00:29:44
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:31:39
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:34:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  زهر
  چش...
عمودی
4 تاک
  لو...
7 د...
  گذ...
  گد...
  نی...