جدول کلمات گردشگری شماره 292

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 227826 امیر عباس
  زمان حل: 00:09:27
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:41
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:19:29
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:27:55
 • 206306 yari
  زمان حل: 00:28:04
 • 206044 H
  زمان حل: 00:28:52
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:35:03
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:39:02
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:49:08
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:52:43
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  بع...
  رس...
14 تا...
  مح...
عمودی
  آه...
10 رو...
  قا...