جدول کلمات گردشگری شماره 295

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 6 نفر
 • 206306 yari
  زمان حل: 00:11:53
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:05
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:38:57
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:46:22
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 16:31:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  م...
  در...
  زد...
  کل...