جدول کلمات گردشگری شماره 30

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:20
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:24
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:17:39
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:58
 • 206044 H
  زمان حل: 00:20:58
 • 238796 saba
  زمان حل: 00:21:28
 • 84318 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:22:32
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:25:10
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:56
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:29:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)