برو برای حل این جدول

جدول کلمات گردشگری شماره 33

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 26 نفر


 • بهروز
  0:7:45
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:9:50
 • فاطمه خسروی
  0:11:21
 • رضا مارینی
  0:14:19
 • حمیدرضا توکلی
  0:15:10
 • saba
  0:16:28
 • بهروز قدیمی
  0:16:51
 • H
  0:20:56
 • حسن حقيقي
  0:21:12
 • علی رمضانی بدلبو
  0:22:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- از آثار دیدنى و تاریخى استان خوزستان
2- دومین شــهر پرجمعیت و بزرگ اســتان آذربایجــان شــرقى پــس از شــهر تبریــز
2- «امامزاده ســیدجمال الدین باباگرگر» از آثار دیدنى این شــهر اســتان کردســتان به شمار مى رود
2- سازمان جهنمى قبل از انقلاب
3- ییلاق کرج
3- فوق
3- قطعى، حتمى
4- دختــر خانم انگلیســى
4- اطــراف دهان
4- لگد
4-
5- با…
5- گردش …
5- ک…
6- عامــل…
6- فو…
6- پســون…
7- روســتایى …
7- رود…
7- شــهرى در اســتان آذربایجان غربــى که به دلیل واقع شــدن در مسیر جاد…
8- شــرکت خودروســاز آمریکایــى که در زمینه…
8- شــخص یا …
8- عنوانى احترام آمی…
9- آفت …
9- چک م…
9- سرکر…
10- خمــر…
10- شــهر «آرامــگاه باب…
10- ن…
11- آموخت…
11- شا…
11-
12- از اصوا…
12- جمع…
12-
12- نوع…
13- مرک…
13- تبر…
13- از صنایع…
14- بیــخ…
14- دژى باســت…
14- وسیله …
15- از نقاط دیدنى و تفریحى استان اردبیل کــه …
عمودی
1- اثرى دیدنى در استان چهارمحال وبختیارى واقع در ده بندر
2- کشیدن
2- جیره غذاى روزانه
2- گروهى از افراد که کار مشترکى انجام مى دهند
3- آشــنا
3- شــمالى ترین و بزرگ تریــن بخش اســتان اصفهان که انگــور آن یکى از خوش طعم ترین انگورها در کشــور اســت
3- ضددنیوى!
4- تیــره و تــار
4- مــاه ســریانى برابــر بــا خردادماه
4- مثل و مانند
4- ا…
5- شــماره نام…
5- مبلغ ارســ…
5- د…
6- آواى…
6- مهمانـ…
6- زن …
6- د…
7- پر…
7- شــهر پ…
7- کشور …
8- بندرى در…
8-
8- فاقد …
9- رام و…
9- بل…
9- رنــ…
10- تلف…
10- نوعــى …
10- عقاید…
10- حرف نش…
11- سـ…
11- بن …
11- کلیدى کــه در اتومبیــل با…
12- بهترین …
12- خ…
12- جزیره مهم ایرانى در 38…
12- ج…
13- شــهر و بنــ…
13- پوچ…
13- کلمه…
14- همســر اب…
14- حمام…
14- اثرى از ژ…
15- از آثــار تاریخــى و…