جدول کلمات گردشگری شماره 34

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:54
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:14
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:18:40
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:19:09
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:58
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:20:37
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:22:20
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:22:55
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:27:14
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:28:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)