جدول کلمات گردشگری شماره 34

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:06:41
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:44
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:11:13
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:54
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:45
 • 238796 saba
  زمان حل: 00:15:04
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:13
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:14
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:18:40
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:19:09
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)