جدول کلمات گردشگری شماره 40

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:20:19
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:21:36
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:23:37
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:32:15
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:32:18
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:58:21
 • 82978 مهری
  زمان حل: 01:46:25
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 18.00:39:53
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)