جدول کلمات گردشگری شماره 40

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:01
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:07
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:55
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:20:00
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:20:19
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:21:36
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:23:37
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:32:15
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:32:18
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:32:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)