جدول کلمات گردشگری شماره 41

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:52
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:12:53
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:15:35
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:16:39
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:21
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:17:45
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:57
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:23:14
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:25:59
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 00:30:49
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)