جدول کلمات گردشگری شماره 51

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:48
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:15:46
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:20:09
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:22:09
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:33:59
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:34:42
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 00:41:55
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:44:43
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:59:32
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 01:01:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)