جدول کلمات گردشگری شماره 52

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:11:10
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:00
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:20
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:34
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:14
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:16:14
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:16:50
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:18:26
 • 206044 H
  زمان حل: 00:18:37
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:31
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)