جدول کلمات گردشگری شماره 52

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:00
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:18:26
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:21:02
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:23:36
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:26:18
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:26:25
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:27:43
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 00:29:32
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:43:16
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:48:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)