جدول کلمات گردشگری شماره 57

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:40
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:55
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:11
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:22:49
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:23:49
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:24:07
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:24:27
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:30:05
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:33:58
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:36:04
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)