جدول کلمات گردشگری شماره 6

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:11:48
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:04
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:22
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:17:53
 • 206044 H
  زمان حل: 00:22:55
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 00:23:53
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:26:12
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:17
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:27:35
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:27:40
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)