جدول کلمات گردشگری شماره 6

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 23 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:04
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:22
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 00:23:53
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:26:12
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:27:17
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:27:40
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:55:34
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:55:34
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 00:57:15
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 67.18:48:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)