جدول کلمات گردشگری شماره 7

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 23 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:08:23
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:10:34
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:10:48
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:19
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:00
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:16:44
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:16:51
 • 206044 H
  زمان حل: 00:19:31
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)