برو برای حل این جدول

جدول کلمات گردشگری شماره 7

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 23 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:8:23
 • بهروز
  0:10:34
 • حمیدرضا توکلی
  0:10:48
 • فاطمه خسروی
  0:11:19
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:12:1
 • رضا مارینی
  0:16:0
 • حسن حقيقي
  0:16:44
 • صمد علیزاده
  0:16:51
 • H
  0:19:31
 • علی رمضانی بدلبو
  0:19:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- شهرستان استان تهران
1- اثر تاریخی شهر ری
2- دانه به دانه
2- درخشش و برق زدگی
2- حشره خونخوار
3- خبر افشاگر
3- ادراک
3- شن نرم
3- برای اینکه
4- سالن با سقف کاذب
4- متراد…
4- تله م…
5- ه…
5- ص…
5- روستایی…
5- صف …
6- دس…
6- شکاف…
6- شهر …
6- برکن…
7- سیاه د…
7- بزرگترین سنگ نبشته جهان…
7- میزبان جام …
8- لو…
8- دارای…
8- ان…
9- از تو…
9- د…
9- نوعی…
10- ا…
10- پوشش…
10- ام…
10- هلاکت…
11- ع…
11- شهر کوچک…
11- ضد …
11- پدر …
12- ماه…
12- شبکه ر…
12- نرم و نا…
13- جمع…
13- کودک…
13- برجستگ…
13- عضوی در …
14- قدر …
14- یک نوع غذای خانگی…
14- بندری زیبا…
15- شهر سراب ملوسا…
15- بهشت غ…
عمودی
1- شهری در حومه ارومیه
1- وسیع ترین استان فیلیپین
2- سازمان همکاری اقتصادی
2- پیروزی
2- کشیدنی نامطلوب
2- جوشن
3- تعجب زن
3- دوازده ماه
3- رقص انگلیسی
3- ثابت و برقرار
4- امو…
4- مقاب…
4- س…
5- عمل یا فرایند یدک کشیدن یک و…
5-
5- یکی از بخش ه…
5- مخف…
6- ه…
6- حرف …
6- خ…
7- ر…
7- پ…
7- روستایی از توابع بخ…
8- نیام…
8- هدیه چ…
8- شعبه ای…
9- منطقه ای دارای درختان خار دار و بوته ه…
9- شهری قدیمی د…
9- فه…
10- ک…
10- قوم …
10- در ب…
11- د…
11- کوچکترین کش…
11- مخف…
11- پرند…
12- ن…
12- پیامی که از سوی …
12- شهر چها…
13-
13- روزی که فرخن…
13- اشیانه…
13- صاف و …
14- د…
14- روستایی ن…
14- جمع…
14- ع…
15- دومین شهر پر جمعیت ای…
15- پل باستانی و…