جدول کلمات گردشگری شماره 5

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:07:26
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:08:14
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:44
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:59
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:53
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:17
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:36
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:15:17
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:15:29
 • 206044 H
  زمان حل: 00:17:07
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)