جدول کلمات گردشگری شماره 5

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:59
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:53
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:17
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:36
 • 206044 H
  زمان حل: 00:17:07
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:18:51
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:20:34
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:21:13
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:43
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:26:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)