جدول کلمات گردشگری شماره 5

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 22 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:59
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:17
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:20:34
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:21:13
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:43
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:26:54
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 00:39:43
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:40:55
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 01:12:19
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 50.18:35:29
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)