برو برای حل این جدول

جدول کلمات گردشگری شماره 5

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 24 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:7:26
 • بهروز
  0:8:14
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:9:44
 • فاطمه خسروی
  0:11:59
 • حمیدرضا توکلی
  0:13:53
 • رضا مارینی
  0:14:17
 • حمیدرضا توکلی
  0:14:36
 • صمد علیزاده
  0:15:17
 • علی خانی
  0:15:29
 • H
  0:17:7
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- از نقاط دیددنی استان مازندران که در فاصله 18 کیلومتری مسیر تنکابن واقع شده است
2- وجود
2- فرزین شطرنج
2- روستایتوریستی در استان تهران
3- رامشی عهد ساسانی
3- نوعی خودرو
3- پیغمبری
4- راهرو
4- داوری اهل انگلستان
4- قابله
4- ب…
5- ا…
5- کارهای ع…
5- حیوا…
6- کشور…
6- تخت …
6- چ…
7- ویژگی اسمان…
7- معجزه حض…
7- رود …
8- این روستا در 160 کیلومتری جن…
8- بازیکن خ…
8- قبا…
9- ا…
9- محلی در سه کیلومتری شمال تخت جمشید که در ان شم…
9- گذ…
10- ا…
10- گوی …
10- مهم…
11- ت…
11- شهر…
11- حشره …
12- مرو…
12- کبوت…
12- تپ…
12- چاهی …
13- اهنگر…
13- م…
13- جبرا…
14- ممک…
14- خاصیت گوشی ه…
14- مامو…
15- بنای ناریخی…
عمودی
1- رشته کوه و قله ای در شمال غرب تهران
1- حلوا ارده اش معروف است
2- جایزه سینما
2- رهبر سرخ جامگان
2- سنگ انداز
3- بندپایی با زهر خطرناک
3- انتظار
3- ناحیه ای در مغز که در تکلم نقش دارد
4- چروک پارچه
4- خود شخص
4- بله…
4- یا…
5- تفرجگ…
5- نام پیشین …
5- س…
6- ج…
6- به…
6- ظرف اب…
7- این ابشار با ارتفاع 75 متر در می…
7- ت…
7- درست…
8- فرو…
8- م…
8- ترنم کردن …
9-
9- شهری تاریخی در جن…
9- از س…
10- خود را به…
10- شادمان…
10- پول چشم…
11- اب در …
11- گندم خر…
11- از مش…
12- گ…
12-
12- شهری در استان اردبی…
12- نخو…
13- اقامت…
13- با…
13- استان…
14- فرودگاه بین…
14- شهر…
14- چگونگ…
15- شهر اس…
15- اثر تاریخی …