جدول کلمات گردشگری شماره 70

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:30
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:17:36
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:25:02
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:29:46
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 15:16:10
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 1.03:14:11
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 5.06:11:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)