جدول کلمات گردشگری شماره 73

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 10 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:49
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:35
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:57
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:08
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:36:30
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:57:39
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:14:13
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 2.18:24:31
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 2.23:48:58
 • 82978 مهری
  زمان حل: 8.00:23:36
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)