جدول کلمات گردشگری شماره 82

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:20
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:33
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:16:26
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:25
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:18:46
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:24:26
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:24:33
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:27:31
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:50
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:29:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)