جدول کلمات گردشگری شماره 81

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:10:14
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:36
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:39
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:43
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:22
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:16:32
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:46
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:44
 • 206044 H
  زمان حل: 00:20:04
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)