جدول کلمات گردشگری شماره 81

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:39
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:43
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:22
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:16:32
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:44
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:51
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:30:25
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:33:11
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 01:39:55
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 1.20:32:26
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)