جدول کلمات گردشگری شماره 85

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 6 نفر
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:38
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:32:13
 • 131218 مالكي
  زمان حل: 03:31:57
 • 82978 مهری
  زمان حل: 13:19:10
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 23:18:36
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 14.02:39:45
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)